مرور برچسب

هادی سروش

مرجعیت نقطه امید و محور جهش شیعه

متن ذیل به بهانه تأثیر ژرف "مرجعیت شیعه در ایران" در راستای حوادث مهمی نظیر توافق هسته ای ونیز "مرجعیت شیعه در عراق" در مدیریت معنوی حوادث عراق و انتظار به اقدام و تأثیر…