مرور برچسب

نصر حامد ابوزید

درباره کتاب زن در جدال سنت و تجدد؛ جایگاه زنان در جوامع اسلامی معاصر با تاکید بر آراء مرتضی مطهری،…

کتاب «زن در جدال سنت و تجدد» به قلم مینا جهانشاهی که به‌تازگی از سوی نگاه معاصر منتشر شده است به بررسی جایگاه زنان در جوامع اسلامی معاصر با تأکید بر آراء شهید مرتضی مطهری، سید…

ابوزید در حمایت از بانوان

نصر حامد ابوزید در محفلی حاضر آمده، دو بانو در کنار او بر صدر مجلس نشسته‌اند؛ عملی که در جوامع دینی کمتر به چشم می‌آید. ابتهال یونس، همسرش در کنار او در سمت راستِ تصویر؛ همو…

نصر حامد ابوزید؛ صبغه بشری بر کلام الهی

نصر حامد ابوزید (1943-2010) متفکر و قرآن پژوه مصری بود. وی به و اسطه‌ ی تفسیر انسان محورانه از قرآن شهره است. او معتقد بود که برای تفسیر قرآن ‌باید از علوم رایج روز بهره گرفت.…