مرور برچسب

مهرداد مهرجو

سپهری در آینۀ بیدل| مهرداد مهرجو

در مقالۀ «سپهری و بیدل» به همانندی‌های صوری شعر سپهری و بیدل پرداختم. در این نوبت خواهم کوشید بخشی از قرابت‌های فکری این دو شاعر را به بحث بگذارم. از آنجا که بیدل اهل هندوستان…

از حادثۀ عشق| مهرداد مهرجو

یکی از موضوعاتی که در پژوهش‌های صورت گرفته دربارۀ سهراب سپهری، کم‌تر به آن پرداخته شده است، جایگاه عشق زمینی در منظومۀ فکری اوست. بنظر من سپهری در برهه‌ای از زندگی‌ خود عشق را…

طنز سپهری| مهرداد مهرجو

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شعر سهراب سپهری زبان طنز‌ اوست. با اینهمه تاکنون تحقیق قابل توجهی در اینباره انجام نشده است. بنظرم طنز شعر سپهری در دفتر«صدای پای آب» و «حجم سبز»…

سپهری و بیدل| مهرداد مهرجو

از میان شاعران نیمایی کم‌تر کسی به اندازۀ سهراب سپهری تحت تأثیر بیدل دهلوی و سبک اصفهانی قرار گرفته است. با این حال تاکنون تحقیق جامعی دربارۀ این موضوع انجام نشده است.…

نگاهی به مقاله «رقص در ترازوی اخلاق»

چندی پیش مقاله‌ای به قلم سروش دباغ تحت عنوان «رقص در ترازوی اخلاق» منتشر شد. دباغ در آن مقاله تقسیم‌بندی چهارگانه‌ای از انواع مختلف رقص ارائه می‌کند و به رابطه هر یک از آن‌ها…

به تماشا سوگند؛ وجوه مشترک شعر سعدی و سپهری

با بررسی سروده‌های سهراب سپهری و سعدی شیرازی، می‌توان اشتراکاتی در اندیشه و جهان‌بینی آن‌ها یافت. از جمله این موارد می‌توان در نحوه مواجه آن‌ها با طبیعت، انگشت تأکید نهاد. در…

مواظب تبخیر خواب‌ها

یکی از موضوعاتی که در میان پژوهش‌های صورت گرفته دربارۀ سهراب سپهری کم‌تر به آن پرداخته شده است، جایگاه و ارزش عشق زمینی در منظومۀ فکری اوست. سپهری دربارۀ عشق زمینی به ندرت و…