مرور برچسب

معنای زندگی

معنای زندگی از نگاه فیلسوفان دین

به اعتقاد یک پژوهشگر فلسفه دین، جهان پیرامون ما یک متن است و ما با پرسش‌هایی سراغ خوانش متن می‌رویم و پاسخ‌ها تماماً مورد پیش‌بینی و انتظار ما نیستند.