مرور برچسب

مسعود پزشکیان

مسعود پزشکیان: برای درمان جراحت حضرت علی از غیرمسلمان استفاده کردند؛ طب، اسلامی و غیراسلامی ندارد

مسعود پزشکیان، معتقد است کمکی که توسط گفتار و رفتار رهبر جمهوری اسلامی به اجرای پروتکلهای بهداشتی در دوران اپیدمی کرونا شد بیشتر از کمکی است که توسط نهادهای دینی شده است.