مرور برچسب

مرجعیت

صد و سه سال و بیست و چند ثانیه| ابوالفضل فاتح

در سلوک ایشان، مرجعیت نه یک مقام، که بیشتر یک مسئولیت مدنی مذهبی برای صیانت از دین بود و لذا استقلال شخصیتی و فکری و حوزوی مشهودی از خود بروز داد و بر استقلال حوزه سعی بلیغ…

روحانیت علیه روحانیت| علی شفیعی

همیشه در میان حوزویان بوده اند کسانی که اهل مصلحت‌اندیشی درونی نبوده اند و آن‌گاه که صدایی حداکثری از حوزه بیرون آمده است همراه جماعت نشده‌اند و ما فی الضمیر خود را بروز و…

امر خدا را به خدا واگذارید!

آیت الله سید محمدسعید حکیم دیده از جهان فرو بست. او در کنار آیات سیستانی، بشیر نجفی و اسحاق فیاض، از مراجع اربعه نجف محسوب می‌شد. محمد سعید، از خاندان برجسته حکیم بود؛ نوه…