مرور برچسب

مرتضی کریمی نیا

تاریخ‌گذاری روایات

تاریخ‌گذاری روایات اساساً مسألۀ خاورشناسان است. اگر همانند اهل‌الحدیث، مبنایمان را بر این فرض بگذاریم که اکثر روایات موجود در جوامع حدیثی کهن معتبرند، در آن صورت، سلسله‌سند هر…

فرهنگ‌نگاری واژگان قرآنی در زبان انگلیسی: با نگاهی به اثر عبدالحلیم و بدوی| مرتضی کریمی‌نیا

نگارش فرهنگ واژگان قرآنی در بسیاری از زبان‌های اسلامی و غیر اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد، و البته قدیم‌ترین این فرهنگ‌ها طبیعتاً در زبان عربی نوشته شده‌اند. فرهنگ عربی‌ـ…