مرور برچسب

قرآن پژوهی

فرهنگ‌نگاری واژگان قرآنی در زبان انگلیسی: با نگاهی به اثر عبدالحلیم و بدوی| مرتضی کریمی‌نیا

نگارش فرهنگ واژگان قرآنی در بسیاری از زبان‌های اسلامی و غیر اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد، و البته قدیم‌ترین این فرهنگ‌ها طبیعتاً در زبان عربی نوشته شده‌اند. فرهنگ عربی‌ـ…