مرور برچسب

علیرضا معینی

مرور گفتار احمد صدری در نقد نسبت دین و قدرت

دکتر صدری در باب نظریه دین قدرت دکتر سروش یا نسبت قدرت سیاسی و قدرت دینی در اسلام و ایضاً مسیحیت و یا نظریه پیامبر عارفی است مسلح نکاتی را مطرح کرده که به نظر می‌رسد بررسی…