مرور برچسب

عقل عربی

طرابیشی، اندیشمندی دوراندیش

نقد، ‌فرایندی سازنده در عرصه علم و دانش است. این رویکرد در قامت کنش کارکردی، باید به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود تا جامعه از چشم‌انداز نقد سازنده، ‌عیب‌ها و خطاها را اصلاح و…

تأثیر جورج طرابیشی بر فرآیند علمی جهان عرب

جورج طرابیشی در قامت ‌متفکری ‌ نکته‌بین، ‌منتقدی مصلح، ‌مترجمی دانا دو تأثیر بنیادین در عرصه علمی جهان عرب به طور خاص و اسلام به طور عام برجا گذاشت. توجه به این دو بخش، بی شک…

طرابیشی، ناقد ناقد عقل عربی در تکاپو

آنچه از آخرین یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها قابل فهم است، وی در خصوص رنسانس عربی بسیار ناامید بود و آن را در دسترس و یا حتی قابل تحقق در آینده نزدیک نیز نمی‌دید. از سوی دیگر پیرامون…