مرور برچسب

طاعون

نگاهی به کتاب «طاعون و افول تمدن اسلامی»

نشست مجازی نقد و بررسی کتاب «طاعون و افول تمدن اسلامی» (تاریخ پاندمی ها) به قلم مایکل والترز دالس و ترجمه دکتر قربان بهزادیان‌نژاد استاد سابق دانشگاه تربیت مدرس شنبه 30 مرداد…

دردهای شبانه

روز نخست بر ضریح لیس زدند، آن گاه که دنبال پیشگیری بودند نسخه روغن بنفشه تجویز کردند، افاقه نکرد و داروی امام کاظم تولید کردند و فروختند تا بالاخره به تبلیغ ادرار اشتران…