مرور برچسب

سیدحسن اسلامی اردکانی

بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

چهاردهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور با عنوان «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» 27 آبان ماه با حضور اساتید و پژوهشگران علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین…

نافرمانی مدنی از دیدگاه آیت الله آصفی

۱. چشم‌اندازی به نافرمانی مدنی  آیت الله محمد مهدی آصفی، در بحث مختصر خود درباره فقه اعتراض می‌کوشد تا برخی از گره‌های بحث نافرمانی مدنی را بگشاید و بر این مسئله درازدامن

سحر بلبل حکایت با صبا کرد: ساعتی در خانه گوته

در طول این سیر و سیاحت، یاد بحث «سرمایه نمادین» و نوشته‌های دکتر محسن رنانی در این باره افتادم. واقعاً در این لوازم آشپزخانه و وسائل چوبی اسقاطی که در این خانه نگهداری می‌شود،…