مرور برچسب

سیدجواد طباطبایی

سیدجواد طباطبایی؛ متفکر مسئله‌ساز

سیدصادق حقیقت: دکتر سیدجواد طباطبایی دو نظریه مشخص دارد: نظریه زوال اندیشه سیاسی در ایران و نظریه ایرانشهری. ظاهراً در آثار ایشان ربط خاصی بین این دو نظریه تعریف نشده است.…

در ستیز و سازش ایرانیان با قدرت و حکومت

محمدعلی عسگری: جمشید چوکسی پژوهشگر زرتشتی ایرانی مقیم خارج کتاب وزین و محققانه‌ای دارد تحت عنوان «ستیز و سازش؛ زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده‌های…

ناقدان دکتر فیرحی

از نظر اخلاقی، چرا این دوستان نقدهای خویش را به شکل علمی در زمان حیات دکتر فیرحی مطرح نکردند!؟ آیا اخلاق اجازه می دهد کسی را در زمان حیات نقد نکنیم، و بلافاصله پس از فوت وی،…