مرور برچسب

سلامت معنوی

مفهوم طب در کاربرد کهن | احمد پاکتچی

در زبان‌های سامی ريشه فعلی " ط‌ب‌ب/ ط‌ب " در کهن‌ترين معنا، معادل " اجرای کردن آيين خاص " بوده، در مرحله ميانی معنايی معادل " معالجه کردن " به خود گرفته و در مرحله آخر به…