مرور برچسب

روشنگری

روشنگری قطع ارتباط با دنیای کهن

قرن هجدهم ميلادی در تاريخ اروپای جديد از هر لحاظ دارای ويژگی و اهميت است. شكوفاترين و گسترده‌ترين پهنه دوران روشنگری را می‌توان در فرانسه در قرن هجدهم دانست، قرنی كه ولتر آن…

نژادگرایی؛ فرزند “سویه تاریک روشنگری”

نژادگرایی چیزی بیشتر از یک حس گنگ و مبهم پیشداوری است، اما خود را بر شالوده پیشداوری‌هایی استوار می‌کند که در اعماق ضمیر ناخودآگاه آدمی وجود دارند. تکبر فرهنگی، قوم‌محوری و…

روشنگری چیست؟

در سال 1784 يك مجله آلماني موسوم به «برلينيشه موناتس شريفت» به مناسبت تقريبا 100ساله شدن روشنگري از خوانندگان خود خواست تا به اين پرسش كه «روشنگري چيست؟» پاسخ دهند. بسياري از…

روسو فیلسوف روشنگری و ضدروشنگری

هرچند روسو فیلسوف روشنگری است، در عین حال فیلسوف ضد روشنگری هم است. فیلسوفان دوره روشنگری مانند دیدرو و دالامبر کاملا متعلق به روشنگری هستند، اما روسو اینطور نیست. او در عین…

دلیل‌گراییِ دوران روشنگری(۱)

معرفت‌شناسی دینی شاخه‌ای کاربردی از معرفت‌شناسی است. در معرفت‌شناسی از ویژگی‌های معرفت‌شناختیِ باورها از قبیل توجیه، معقولیت، تجویز، استحقاق و مانند آن بحث می‌شود. در…

ایراد دلیل‌گرایانه به خداباوری(۲)

حال استلزامات دلیل­‌گرایی دوران روشنگری را برای باورهای دینی بررسی می‌کنیم. برای سهولت بحث، نظر خود را بر مهم‌ترین باور دینی، یعنی باور به وجود خدا، متمرکز…

دلیل‌گرایان خداباور و الهیات طبیعی(۳)

یک گروهْ خداباورانی هستند که مقدمه اول را درست و مقدمه دوم را مردود می‌شمارند. این گروه از خداباوران، دلیل‌گرایی دوران روشنگری را رویکرد درستی درباره باورهای دینی…