مرور برچسب

دین و هویت

نیم‌نگاهی به کتاب «دین و هویت در جهان امروز»

حمیدرضا تمدّن: آگاهی از رابطه میان ادیان گوناگون و همچنین ارتباط مذاهب و شاخه‌های موجود در یک دین با یکدیگر در نگاه نخست برای بسیاری از پژوهشگران جذّاب به نظر می‌رسد. با این…