مرور برچسب

دین و اومانیسم

منتظری؛ فقیه اومانیست| علی‌ اشرف فتحی

آقای منتظری در صفحه ۱۶۴کتاب «انتقاد از خود» که یکی از آخرین نوشته‌های اوست، گفته است: «در بُعد علمی، یکی از مهم‌‏ترین اشتباهات ما این بود که حقوق انسان بما هو انسان را در…