مرور برچسب

دولت و مرجعیت

روحانیت علیه روحانیت| علی شفیعی

همیشه در میان حوزویان بوده اند کسانی که اهل مصلحت‌اندیشی درونی نبوده اند و آن‌گاه که صدایی حداکثری از حوزه بیرون آمده است همراه جماعت نشده‌اند و ما فی الضمیر خود را بروز و…