مرور برچسب

دورکیم

مفهوم سازی دین مدنی “از دورکیم تا روسو”

سید یاسین حسینی (جامعه شناسی فرهنگی): روسو و دورکیم موضوع دین مدنی و رابطه بین دولت و جامعه مدنی را به شیوه‌های کاملاً متفاوت بر عهده گرفتند. در حقیقت مسئله در کار دورکیم…

گریزناپذیری “سکولاریسم”

در لغت سکولاریسم (Secularism) به دو معنا تعریف شده است: جدایی دین از زندگی سیاسی و حوزه عمومی؛ و دوم، گسست زندگی این جهانی از ایده معاد و زندگی پس از مرگ.