مرور برچسب

دریدا

مارکس از منظر پساساختارگرایی منتشر شد

کتاب «مارکس از منظر پساساختارگرایی» لیوتار، دریدا، فوکو و دلوز نوشته سایمون چوت با ترجمه پژمان برخورداری به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.

قربانی ابراهیمی، سنتی نوشونده

قربانی ابراهیمی داستانی پیچیده است: خشونت نهفته در پسرکشی همراه با آنچه به ویژه پس از ظهور روانکاوی مدرن درباره عقده ادیپ گفته شد، غیراخلاقی بودن فرمان قتل بی‌گناه و قرائت…