مرور برچسب

داوکینز

ایدئولوژی آتئیسم و دموکراسی

باید پذیرفت که جامعه ایران در شرایط تاریخی کنونی به دلایل متعدد که از موضوع بحث این مقاله خارج است با بحران‌ها و پارادوکس‌های حل نشده زیادی مواجه است. همانگونه که در مقالات…