مرور برچسب

خانیکی

گفتگوی کاشی و فیرحی و خانیکی درباره روشنفکری

اعتماد در نخستین شماره این هفته، به گزارش میزگردی با حضور سه تن از اساتید دانشگاه پیرامون «روشنفكران و عرصه عمومی» پرداخته و چهارمین بخش از یادداشت‌های «فلسفه و زندگی روزمره»…