مرور برچسب

حسین پورفرج

پیش به سوی جنگ جهانی عقاید؛ نقبی رو به جلو برگفتار آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ تقدیس شبهات

جنگ جهانی نظامی خواهان دست‌یابی و یا به عبارت بهتر دست‌اندازی دُوَل قدرتمند به خاک کشورهای ضعیف‌تر و همانا استفاده از منابع طبیعی، انسانی، تاریخی و... کشورهای مورد تخاصم است و…

«برادریِ تعمیم‌یافته» در آیینۀ قرآن

این آوردۀ ‌الوهی ‌با وجودِ تمامِ مضامین و معارف بلند خود، ‌این گذارِ زیبا و زیبنده را نیز بنا می‌نهد، که می‌باید با در نظر داشتنِ معنای عامِگرایانه از دین، و با عنایت به…