مرور برچسب

جواد شریفی

اخبار دروغ چگونه جامعه‌ای بهتر ساخته‌اند؟ تأملی جامعه‌شناختی در باب الهیات و رسانه| جواد شریفی

یش‌بینی من این است که دینداری (به مثابه مجموعه‌ای از عقاید جزمی) در آینده کمرنگ‌تر می‌شود زیرا هم اثر رسانه‌ها و بمباران اطلاعاتی در دیرباور شدن انسان‌ها تردیدبردار نیست و هم…