مرور برچسب

جعل حدیث

اعتبار حدیث کساء

مهدی فردوسی مشهدی: کساء یا رواَنداز و جامه و عبا، در ادبیات شیعی، ماجرایی را تداعی می‌کند که به نزول آیه 33 سوره احزاب (معروف به آیه تطهیر) انجامید؛ همان گزارش معروف درباره…