مرور برچسب

تصادف و خدا

نظم تصادفی و معنای زندگی

«نظم تصادفی و معنای زندگی» عنوان سخنرانی پروفسور پل ایوارت در دوره تابستانی دانشگاه کمبریج بود. وی در این دوره، قوانین طبیعت، اراده و تصادف را سه نیروی محرک دانست که انسان از…