مرور برچسب

تشیع

صفویه حوزه‌های فکری و دینی را بارور کرد

تا حد زیادی صفویه نسبت به بارور کردن حوزه‌های فکری و دینی موفق عمل کرد. آخرین مکتب بزرگ فلسفه اسلامی که حکمت متعالیه باشد، در همین دوران صفویان به وجود آمد. قبل از آن نیز حکمت…

روحانیت حداقلی

مهمترین تکلیف روحانیت شیعی در طول تاریخ، تبلیغ و ترویج آموزه‌های دین و مذهب تشیع بوده و توفیق و تاثیرگذاری آن‌ها، در شرایط و زمان‌های مختلف بسته به عوامل مختلف،…

البرادعی خود را از نظر اعتقادی شیعه می داند

تنها شیعیان نیستند که نمازشان را با دستان بسته(تکتف) نمی خوانند. سنیان شافعی مذهب هم تأکیدی بر بسته بودن دستان هنگام نماز ندارند. بیشتر اهل سنت شمال افریقا و مصر، شافعی مسلک…