مرور برچسب

تجدد

تاریخ فرودستان| تورج اتابکی

تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌‎المللی تاریخ اجتماعی وابسته به آکادمی سلطنتی هلند و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند است. حوزه…

بنیادگرایی دینی، زاییده انحصارگرایی معرفتی

اعتماد در آخرین شماره هفته از رابطه سنت و تجدد نوشته و در کنار گزارشی از نشست تخصصی «قشربندی اجتماعی از دیدگاه پارادایم تفسیرگرایی»، به نقد فیلم «فروشنده» پرداخته است.