مرور برچسب

تجاوز

تحریم حج به نفع کیست؟

با رسانه ای شدن خبر تجاوز به دو نوجوان ایران در جده، دوباره پیشنهاد «تحریم حج» به میان آمده است. تاریخِ تحریم حج از سوی ایرانیان نشان می دهد که این اولین و آخرین باری نیست که…