مرور برچسب

تاریخ فلسطین

و إنی لمشتاق الی أرض غزه …

محسن الویری: مبارزه با غده چرکین سرطانی اسرائیل هیچگاه یک مسأله عربی و یک مسأله محدود منطقه‌ای نبوده و از همان آغاز یک مسأله و چالش تمدنی به شمار می‌رفته است، ولی اکنون بیش از…

پراکندگی دینی جمعیت فلسطین در یک نگاه

جامعه فلسطین از نظر دینی از متجانس‌ترین جوامع در خاورمیانه است. در این جامعه حدود ۸۵ درصد از جمعیت فلسطین را مسلمانان تشکیل می‌دهند و فلسطینیان پیرو بقیه ادیان مانند مسیحیان،…