مرور برچسب

بیوت مراجع

اغیار در بیوت

جمعی از احباب بر گرد آیت‌الله حلقه زده‌اند. از علاقه‌مندان به آیت‌الله‌اند. کوچک‌ترین حرکات و سکنات ایشان را در نظر دارند. از آن الگو برمی‌دارند. در این میان اما گاهی اغیاری…

اطرافیانِ آیت‌الله

آیت‌الله العظمی بروجردی با تنی نحیف و عصازنان قدم برمی‌دارد. اطرافیان با بدن‌هایی تنومند به دوربین خیره مانده و گویی کمتر به آیت‌الله توجهی دارند.

در محضرِ پدر

آیت‌الله گلپایگانی در هنگامه کهولت سن. بر کرسی نشسته، فرزندش سید محمد باقر به خدمتِ پدر مشغول است. فرزندان، همراهِ همیشگی آیت‌الله‌اند. گاه این همراهی سبب اعتراضِ دیگران هم…

آقازاده

دو آقازاده. فرزندانِ سیدعلی سیستانی. سیدمحمدرضا در مقابلِ تصویر و سیدمحمدباقر پشتِ سرِ او. ایام فراگیری بیماری است و لاجرم مراعات اصول بهداشتی می‌کنند. چهره‌شان در پسِ ماسکی…

خادمان و اطرافیانِ مقتدر

آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی در هنگامه کهولت سن است. دست ایشان را گرفته‌اند و او را همراهی می‌کنند. افرادی که از اَقرباء محسوب می‌شوند. برخی از نزدیکان، خادمانِ بیتِ…