مرور برچسب

انسان و حیوان

نقش دین در رابطه انسان و حیوان

دین به سه طریقِ بنیادین بر فهم ما از روابط انسان و حیوان اثر می‌گذار­­د. نخست، سهمی است که دین در ادراکِ ما دارد. مردم گاهی به بصیرت دینی اشاره می‌کنند و منظورشان نگرش‌هایی…

اگر حیوان نیستیم، پس چه هستیم؟

فلاسفه و الهیدانان در سنت مسیحی، انسان‌ها را به‌واسطه حضور بارقه‌ای الهی در آنها متمایز از دیگرحیوانات می‌دانند. دسترسی به این منبع درونیِ اشراق(نفس) هرگز از بیرون امکان‌پذیر…