مرور برچسب

انسان مدرن

بی‌قراری انسان مدرن

حمیدرضا خادمی: پیرو انتشار یادداشت این‌جانب با عنوان «ناپایداریِ انسان مدرن» در سایت معتبر دین آنلاین یکی از دوستان اندیشمند و اهل علم نکته‌ای را به درستی متذکر شدند که…

ناپایداری انسان مدرن

حمیدرضا خادمی: در اینجا قصد ندارم دیدگاه هایدگر را تحلیل کنم، بلکه از آن به عنوان مبنایی برای وصف انسان مدرن یعنی ناپایداری در همه عرصه‌ها بهره می‌جویم.