مرور برچسب

آتئیست

بی‌خداترین شهر جهان

پی بردن به این که چه تعداد از افراد یک شهر به وجود خداوند اعتقاد دارند (یا ندارند) فراتر از دایرۀ تشخیص بشر است. در سرزمین‌هایی که تحت کنترل داعش هستند، خطری که غیرمتدیّنان را…