کرونا و «مسئلهٔ شر»؛ «غیبت خدا» ممکن است

کرونا (کوید ۱۹) در ایران از قم ظهور کرد و این بلای طبیعی را بیش از پیش در ایران با امر مقدس پیوند داد و پای «برهان شر» را هم برای انکار خدا و چالش با دین به میان کشید. من برای…