آخرین مطالب

قالب>گزارش

گفتمان شناختی مارکس

مناقشه‌برانگیزترین مفهوم مارکسیستی اصطلاح دیالکتیک است و در مباحثات لنین و باگدانف، در نقد گرامشی به کروچه و دیگران…

داعش دشمن اصلی طالبان

به نوشته روزنامه فرانسوی لوفیگارو، گروه طالبان پس از سلطه دوباره بر افغانستان، نگران است که تعدیل مواضع‌ آن به ریزش…
نمایش مطالب قدیمی‌تر