آخرین مطالب

بررسی فقهی و قانونی مسئله خروج زن از کشور

گذرنامه بانوان(۵)

موضوع این سلسله نوشتار که در ضمن چهار مرحله بیان شد بررسی فقهی و قانونی نیاز بانوان به رضایت همسر برای صدور گذرنامه…