آخرین مطالب

اندیشه

زیمل و امر منفی

برای وبر، تونیس و زیمل فرآيند گذر به مدرنيته به عنوان شكلي از تخريب توصيف مي‌شود ولي هدف نهايي اين تخريب چيزي نيست…

در حکایت «قانون»

قانون اساسا ناظر به حقوق افراد و خير و سعادت ايشان است. آدميان در فقدان وجدان اخلاقي براي اداي حق و خواستِ خير بايد…
نمایش مطالب قدیمی‌تر