آخرین مطالب

اندیشه

سه میراث دارِ ویتگنشتاین

هر کدام از سه فیلسوفی که وصی آثار ویتگنشتاین به شمار می‌آمدند با یک جنبه علمیِ ویتگنشتاین همراه شدند. آنسکوم به…
نمایش مطالب قدیمی‌تر