فراانسانگرایی؛ تلاشی برای استفاده از فناوری و تبدیل انسان به خدایان

مایکل اسنایدر: در مرکز جنبش فراانسانگرایی ایمان راسخی به پیشرفت اجتناب‌ناپذیر فناورانه بشریت وجود دارد. البته برخی از آنان تردید دارند اما اغلب فراانسانگرایان حل همه مشکلات ما را در فناوری بیشتر می‌بینند.