هستهٔ پنهانِ تماشا؛ تأملی در انواع نیایش| سروش دباغ

«نیایش» مدلولی فراختر از «دعا» دارد و لزوماً بارمعنایی دینی ندارد.