در هوای یالوم و سپهری| سروش دبّاغ

در این نوشتار بلند خواهم کوشید به بررسی تطبیقیِ « داده های هستی» به روایت اروین یالوم و دغدغه‌های اگزیستنسیل سهراب سپهری بپردازم. چهار «مسلم هستی» از نظر یالوم عبارتند از:«مرگ»، «تنهایی»، «معنا» و «آزادی و مسئولیت». به باور من، سپهری نیز به گواه مکتوبات و اشعار «هشت کتاب»، دل‌مشغول مسلمات هستی چهارگانه بوده و مشابهت‌های تامل برانگیزی میان اندیشه و تجربه زیسته این دو متفکر یافت می‌شود.