نگاهی به کتاب «کانت و اختلاف نظر میان مفسران فلسفه او»

کتاب «کانت و اختلاف نظر میان مفسران فلسفه او» نوشته کریم مجتهدی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.