پرسش‌گری و مرزهای هویتی؛ سخنی درباره مطالبه حقوق زنان

چه هشت مارس، چه روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س)، چه هر روز دیگری، می‌تواند روز تایید وضع موجود باشد. اما برای مطالبه‌گری زنان مسلمان چه روزی را می‌توان اختصاص داد؟ در این یادداشت، از منظر اسلامیِ پیشرو، از اختصاص روزی برای مطالبه‌گری زنان دفاع می‌کنم.