مرور برچسب

چپ اسلامی

چپ اسلامی؛ تکوین، تطور و موانع سازمان‌یافتگی

چپ اسلامی در وسط نقشه مکاتب فکری قرار می گیرد و از همه آنها بهره می برد. از جهت بازگشت به متن دینی(قرآن و سنت) با اسلام سنتی و از جهت ابزار اندیشه و روش عقلی خاص و نوع نگاه به…