مرور برچسب

پساکرونا

انزوای وجودی و محدودیت‌های بشر

وضعیت موجود سبب می‌شود دریابیم که زندگی بقای مدام است، چراکه حدود، تعهدات و آسیب‌پذیری‌هایی در کار است؛ ابعادی از زندگی که در تمامی ادیان وجود دارد، اما انسان‌گرایی کنونی بنا…