مرور برچسب

ولایت باطنی

محمدعلی امیرمعزّی و کلام شیعی ظاهری و باطنی

در نگاه امیرمعزی، کلام باطنی همان کلام شیعی عصر حضور ائمه است که از آن با عنوان تشیع و کلام امامان یاد می‌کند. اسمی که امیرمعزی برای این تشیع انتخاب می‌کند «امامولوژی …