مرور برچسب

هویت دینی

دین و هویت: نبرد با روح

کیستی؟ هویتت چیست؟ آیا تو مساوی با نام، خانواده، اتومبیل، حساب بانکی یا زبانی که به آن تکلّم می‌کنی هستی؟ آیا جسمی هستی که مردم تو را با آن می‌شناسند؟ عموم ادیان انسان را یک…