مرور برچسب

نیکلاس رشر

فلسفه باید با غیرفیلسوفان تعامل برقرار کند

نیکلاس رشر: اکثر فلاسفه برای همکارانشان مطلب می‌نویسند و تنها کسانی که به نوشته‌های آن‌ها رغبت نشان می‌دهند دوستان متخصص‌شان هستند. مطلب بسیار مهم این است که فلسفه اگر قرار…