مرور برچسب

مطالعات جنسیت

دین، جنسیت و اقلیت جنسی

صلح‌پژوهان مدت‌ها است متوجه شده‌اند که دانش‌های بومی منجر به برنامه‌ریزی کاربردی‌تر و مؤثرتر می‌شود. با این حال، دانش جنسیت و هویت‌های تراجنسیتی و همچنین شیوه‌های فرهنگی مرتبط…

پدیدارشناسی، بدن و تقویم زنانه جهان

کتاب «به‌سوی پدیدارشناسی تمایز جنسی» تلاشی نظری برای به‌چالش‌کشیدن مجموعه گسترده‌ای از تفاسیر غالب در اروپای قرن بیستم و بیست‌و‌یکم درباره کتاب «جنس دوم» اثر سیمون دوبووار…