مرور برچسب

محمدعلی فیاض‌بخش

آن همه مناسک‌گزار، شب‌های قدر کجا رفتند؟

اگر امسال، برخی پارسالیانِ شرکت‌جسته در مراسم احیا، در خانه خوابیدند یا جلوی جعبه‌ی سیمایی لمیدند و زورِ اشک زدند و زجرِ خشکی چشم کشیدند، اعظمِ بار گناهش(!) بر دوش کسانی است…